upadły_anioł

12 tekstów – auto­rem jest upadły_anioł.

Te­raz co­raz częściej mam ochotę zos­ta­wić to wszys­tko, usiąść w kącie z mi­siem z dzieciństwa i po pros­tu się rozryczeć. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 22 czerwca 2010, 18:51

Miłość.?! To tyl­ko bez­sensow­ne opa­nowa­nie nasze­go ser­ca, ro­zumu i podświado­mości przez dru­giego człowieka. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 20 marca 2010, 18:48

Wiesz po burzy nie zaw­sze świeci słońce, ale zaz­wyczaj jest tęcza. 

myśl
zebrała 55 fiszek • 16 lutego 2010, 19:56

Żyj z nadzieją na lep­sze jutro. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 12 lutego 2010, 14:52

Wiesz, często wra­cam do tych "naszych" chwil... Niez­gadniesz co widzę.?!
-Naiwną za­kochaną dziew­czynę oraz cho­ler­nie pus­te­go egoistę.! 

myśl
zebrała 23 fiszki • 5 lutego 2010, 21:19

Wszys­tko ru­neło jak do­mek z kart... Szko­da że w grę wchodziły uczucia. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 3 lutego 2010, 16:20

* Wal­czyłam upar­cie, lecz walkę przegrałam.
Py­tasz dlacze­go? Bo pokochałam...
Na białym ręka­wie do­gasa plama,
Czuję wciąż ból, siedzę tu sama...
Pluszo­wy miś jest cały we krwi,
Świe­czka do­gasa, ogień się tli.
Ser­ce skle­jone znów się rozpada,
Różaniec z [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 5 fiszek • 30 października 2009, 18:57

" Pod­ry­wałeś, za­rywałwś, szep­tałeś, pi­sałeś, ale . . . Czy kochałeś .?! " 

myśl
zebrała 14 fiszek • 18 października 2009, 17:00

" To, że cza­sem płaczę nie znaczy, że jes­tem słaba. To tyl­ko oczy mi się in­tensyw­nie pocą. . . " 

myśl
zebrała 7 fiszek • 14 października 2009, 08:33

" Życie to jed­na wiel­ka ściema. . .
Dlacze­go wciąż tęskni­my za tym o czym chcieli­byśmy za­pom­nieć,
cze­mu miłoś od­chodzi od nas tak nies­podziewa­nie.? Czy Bóg wie,
że my tak strasznie cier­pi­my.??! " 

myśl
zebrała 4 fiszki • 13 października 2009, 18:34
upadły_anioł

:)

Zeszyty
  • " Opisy " – Wszys­tkie ulu­bione, zgro­madzo­ne opi­sy.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

upadły_anioł

Użytkownicy
T U V
Kalendarz
Aktywność